Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là chuyên ngành được nhiều sinh viên lựa chọn theo học. Hiện tại, sinh viên Trường đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp CNTT và học liên thông lên bậc Đại học chuyên ngành CNTT. Đây là kết quả của chương trình đào tạo đã chú trọng đào tạo ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm cùng định hướng đầu ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo

Chuyên ngành Công nghệ thông tin tích hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng với công nghệ, kỹ thuật mới và tập trung tối đa vào quá trình thực hành. Không chỉ bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT mà còn đào tạo đầy đủ về quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như các ứng dụng CNTT; cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành: thời gian học lý thuyết chiếm chỉ tối đa 40% thời gian của hầu hết các môn học.

Triển vọng nghề nghiệp

- Kiểm thử phần mềm
- Lập trình viên ứng dụng, phần mềm
- Quản trị viên hệ thống thông tin
- Quản trị viên dự án phần mềm CNTT