9

Ngành đào tạo

97%

Sinh viên có việc làm

75.000 m2

Khuôn viên

100+

Doanh nghiệp hợp tác

Ngành đào tạo

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành - Thực nghiệp”, Trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

eSports BTEC

eSports BTEC